Strona główna

Kontakt:

Elżbieta
Bzdek
12 448-11-56

Data publikacji:

2014-05-13

Odsłon:

4163

Nr informacji:

9859

Zakładanie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego: • niepublicznego punktu przedszkolnego, • niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego.

Poza przedszkolami i oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych, wychowanie przedszkolne może być prowadzone w innych formach wychowania przedszkolnego, czyli:
 • w zespołach wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia;
 • w punktach przedszkolnych – w których zajęcia są prowadzone codziennie.
            W innych formach wychowania przedszkolnego, podobnie jak w przedszkolu zajęcia realizowane są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

         Zasady tworzenia innych form wychowania przedszkolnego określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz.1080 z późn. zm).
Punkty i zespoły przedszkolne może zakładać:
 • samorząd gminy;
 • osoby prawne (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, które posiadają w swoim statucie zapisy o możliwości prowadzenia działalności oświatowej oraz aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, które dokonają wpisu do ewidencji w gminie właściwej ze względu na miejsce prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego),
 • osoby fizyczne (każdy dorosły obywatel, który dokona wpisu do ewidencji w gminie właściwej ze względu na miejsce prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego, nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego, ale musi zatrudnić wykwalifikowanego nauczyciela, uprawnionego do pracy w przedszkolu).
We wszystkich w/w przypadkach założyciela nazywa się odpowiednio organem lub osobą prowadzącą.
 
Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną decyzji o założeniu i prowadzeniu wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego) wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form.

            Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną, która prowadzi niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w punkcie lub zespole wymaga dokonania zmiany (w ciągu 14 dni) we wpisie do ewidencji odpowiednio
 przedszkola lub szkoły podstawowej.

Prowadzenie innej formy wychowania przedszkolnego, nie jest działalnością gospodarczą.

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić inną formę wychowania przedszkolnego, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. określenie odpowiednio rodzaju innej formy wychowania przedszkolnego (tj.: punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;
 3. wskazanie miejsca prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  2. realizację innych zadań wynikających z organizacji wychowania przedszkolnego,
  3. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy;
 4. dokument zawierający opis organizacji punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego,
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych (w tym dyrektora), przewidzianych do zatrudnienia.
Właściwa jednostka samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:
 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio rodzaj innej formy wychowania przedszkolnego;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego;
 5. adres punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego;
Jednostka samorządu terytorialnego wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
 1. zgłoszenie nie zawiera danych wymaganych w zgłoszeniu i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie;
 2. organizacja punktu lub zespołu jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami i mimo wezwania nie została zmieniona.
Warunki lokalowe wymagane do uzyskania wpisu do ewidencji, winny zapewniać:
 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • realizację innych zadań wynikających z organizacji wychowania przedszkolnego,
 • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,  
Warunki lokalowe, jakie musi spełniać punkt przedszkolny zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080, z późn. zm.).

      Zgodnie z § 2 pkt 1 w/w rozporządzenia, warunkiem utworzenia punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego jest m.in. uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci (...).

            Oznacza to m.in., że lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, znajduje się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w tych przepisach (§ 3 ust.1).

            Jednocześnie, dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu
w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, innych niż określone powyżej, jeżeli lokal:
 1. będzie przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci;
 2. znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia;
 3. posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające w sposób bezpieczny bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;
 4. został wyposażony w:
  • co najmniej trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz,
  • gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego (§ 3 ust. 2 pkt 1- 4).
Powyższe oznacza, że w przypadku braku możliwości spełnienia warunków określonych w § 3 ust. 1, należy spełnić warunki określone       w § 3 ust. 2 oraz w § 4.

            W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego       w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977) zaleca m.in.: aby co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzały w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.). Równocześnie nie ma przepisów wskazujących na obowiązek „posiadania własnego" placu zabaw, jednakże należy dzieciom zapewnić możliwość realizacji wskazanych powyżej zajęć ruchowych.
 
Prowadząc niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego można otrzymać dotacje.

            Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

            Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy innej formy wychowania przedszkolnego (punktu lub zespołu).

            Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu  
wykorzystania  dotacji.
          
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz.1080)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz.839)