Strona główna

Kontakt:

Henryk
Jankowski
12 392-14-19

Data publikacji:

2014-04-07

Aktualizacja:

2014-04-07

Odsłon:

994

Nr informacji:

9711

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczący realizacji zamówienia na: usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2014 r.


Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych kolonii
Załącznik nr 4 - wykaz pomieszczeń stałej bazy lokalowej
Załącznik nr 5 - wykaz kadry pedagogicznej i medycznej
Załącznik nr 6 - wzór umowy
Załącznik nr 7 - oświadczenie grupa kapitałowa