Kontakt:

Irena
Kuźmińska
12 448-11-31

Data publikacji:

2013-01-08

Aktualizacja:

2017-06-14

Odsłon:

6372

Nr informacji:

7968

Informacja dla organizatorów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Małopolski Kurator Oświaty
NP.5633.81.2012.IK

Kraków, 2 stycznia 2013  r.

Państwo
Organizatorzy
kursów pedagogicznych
dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Przypominam, że na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zatwierdza kurator oświaty, a kurs winien obejmować co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Informuję również, że do wyżej wymienionego kursu organizowanego przez publiczne lub niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego mają obecnie zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186 ze zm.).

Należy zwrócić uwagę, że przepis § 22 tego rozporządzenia zmienił obowiązującą dotychczas strukturę programu kursu, a wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w kształceniu zawodowym wpływają na sposób wykonywania zadań także przez instruktorów praktycznej nauki zawodu. Uzasadnione jest zatem zatwierdzenie nowych programów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wszyscy organizatorzy kursów winni przedłożyć Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty do zatwierdzenia programy nauczania dostosowane do wymagań określonych w § 22 cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Małopolski Kurator Oświaty zatwierdzi te programy kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, które będą uwzględniać zakres merytoryczny określony w załączniku do niniejszego pisma.

Ponadto informuję, że zgodnie z przepisem § 18 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych osoba kończąca kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5 rozporządzenia (w tym kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu) prowadzony przez placówkę lub ośrodek otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 5. Ze względu na fakt, że wzór zaświadczenia nie przewiduje wykazu przedmiotów objętych kursem, na zaświadczeniu w wierszu „nazwa kursu” proponuje się wpisać: „pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez Małopolskiego Kuratora Oświaty dnia ......... nr......... i obejmował łącznie 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej” (w przypadku realizowania większej liczby godzin tych zajęć - wpisać liczbę faktyczną). Zamieszczenie tej informacji wyeliminuje wątpliwości organów przyznających dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, czy kurs ukończony przez instruktora praktycznej nauki zawodu odpowiadał wymogom § 10 ust. 4 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Organizatorzy kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu niebędący placówkami lub ośrodkami w rozumieniu przepisów oświatowych wydają uczestnikom zaświadczenia według opracowanych przez siebie wzorów. Zaświadczenia te winny zawierać informację, że ukończony przez daną osobę kurs był realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (data, numer pisma). Proponuje się również zamieszczenie informacji o liczbie godzin poszczególnych zajęć zrealizowanych zgodnie z zatwierdzonym programem.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski