Strona główna

Data publikacji:

2011-12-20

Odsłon:

3235

Nr informacji:

6583

Nabór dyrektorów na kolejne szkolenie w zakresie ewaluacji zewnętrznej

Małopolski Kurator Oświaty
NP.I.5530.15.2011.PS

Kraków, 20 grudnia 2011 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Przedszkoli oraz Gimnazjów
Województwa Małopolskiego

 

Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nabór na kolejne szkolenie w zakresie ewaluacji zewnętrznej, będące częścią projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”, realizowanego w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, Poddziałanie 3.1.2.

W okresie pomiędzy 11 stycznia a 30 kwietnia 2012r. planowane jest przeprowadzenie cyklu zajęć dla 90 wizytatorów oraz 30 dyrektorów szkół i placówek z całej Polski, którzy zdecydują się na przeprowadzenie w trakcie szkolenia całościowej ewaluacji zewnętrznej w kierowanych przez siebie szkołach lub placówkach.

Szkolenie składa się z kilku czterodniowych zjazdów, jednodniowego spotkania zamykającego oraz szeregu czynności realizowanych we własnej szkole lub placówce.

W szkoleniu z zakresu ewaluacji zewnętrznej przewidywany jest udział dyrektorów różnych typów szkół i placówek. Ewaluacja zewnętrzna w ramach szkolenia przeprowadzona będzie w placówkach według typów ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla poszczególnych województw.

W województwie małopolskim w szkoleniu mogą wziąć udział po jednym dyrektorze niepublicznego lub publicznego: przedszkola oraz gimnazjum, wyznaczeni spośród osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

Udział dyrektorów w projekcie będzie polegał na:

  • uczestnictwie w szkoleniu, zgodnie z ustalonym w późniejszym terminie harmonogramem,
  • wykonywaniu pomiędzy sesjami, zadań związanych ze szkoleniem,
  • współpracy z zespołem przeprowadzającym ewaluację całościową w kierowanych przez Państwa szkołach i placówkach.

Udział Dyrektora w projekcie jest dobrowolny i łączy się z podjęciem przez kandydata zobowiązań związanych z realizacją projektu. Powstały raport będzie stanowić dokument potwierdzający przeprowadzenie ewaluacji w szkole/placówce.

Chętni Państwo Dyrektorzy proszeni są o złożenie listu motywacyjnego, w którym zadeklarują wolę udziału w proponowanych działaniach oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją szkoleń, a także zgodę organu prowadzącego na udział w programie. Poza wyżej wymienionymi, nie jest wymagane złożenie żadnych dodatkowych dokumentów.

Dodatkowych informacji może udzielić pan Artur Pasek, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji - tel. (12) 61 60 183.

Zgłoszenia należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Krakowie, w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2011 r.: elektronicznie na adres artur.pasek@kuratorium.krakow.pl oraz w formie dokumentu (wzór w załączeniu): ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski