Data publikacji:

2009-09-03

Odsłon:

16366

Nr informacji:

3745

ZARZĄDZENIE NR 37/09 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji konkursów tematycznych w gimnazjach w roku szkolnym 2009/2010

ZARZĄDZENIE NR 37/09
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie organizacji konkursów tematycznych w gimnazjach w roku szkolnym 2009/2010.

Na podstawie § 14 ust.1.pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 24/08 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 organizuje się:
     1) konkurs: Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej;
     2) konkurs: 30. rocznica powstania "Solidarności" i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce.

§ 2.  Małopolski Kurator Oświaty zleca organizację i przeprowadzenie konkursów:
     1) Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej - Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa;
     2) 30. rocznica powstania "Solidarności" i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce - Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, ul Reformacka 3, 31-012 Kraków.

§ 3. 1. Konkursy przygotowują i przeprowadzają wojewódzkie komisje konkursowe na podstawie regulaminów opracowanych w oparciu o § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125) i zatwierdzonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

§ 4. Organizatorzy konkursów sporządzają dla Małopolskiego Kuratora Oświaty sprawozdanie z przebiegu konkursu zawierające wnioski i propozycje na przyszłość.

§ 5. Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia konkursów zapewniają instytucje, którym Małopolski Kurator Oświaty zlecił przeprowadzenie konkursów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Artur Dzigański