Data publikacji:

2008-06-10

Odsłon:

15053

Nr informacji:

2591

Zarządzenie nr 15/08 Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2008/2009

ZARZĄDZENIE NR 15/08
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 9 czerwca 2008 r.


w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2008/2009.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125) zarządza się, co następuje:
 
§1. 1. Dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2008/2009 organizuje się:

 • 1) konkurs humanistyczny;
  2) konkurs matematyczno - przyrodniczy;
  3) konkurs biblijny.
2. Dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2008/2009 organizuje się:
 • 1) konkurs języka polskiego;
  2) konkurs matematyczny;
  3) konkurs z fizyki i astronomii;
  4) konkurs historyczny;
  5) konkurs biologiczny;
  6) konkurs geograficzny;
  7) konkurs chemiczny;
  8) konkurs języka angielskiego;
  9) konkurs języka niemieckiego;
  10) konkurs informatyczny;
  11) konkurs biblijny;
  12) konkurs interdyscyplinarny "W.W.- Wiem Więcej".
§ 2. 1. Konkursy organizowane są trzyetapowo:
 • 1) etap szkolny;
  2) etap rejonowy;
  3) etap wojewódzki.
2. Kolejne etapy konkursu przeprowadzane są w następujących terminach:
 • 1) etap szkolny - do 21 listopada 2008 r.;
  2) etap rejonowy - do 23 stycznia 2009 r.;
  3) etap wojewódzki - do 16 marca 2009 r. (szkoły podstawowe) i do 31 marca 2009 r. (gimnazja).
§ 3. 1. Konkursy przygotowują i przeprowadzają wojewódzkie komisje konkursowe na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
2. Do zadań wojewódzkich komisji konkursowych należy:
 • 1) opracowanie regulaminu konkursu, zawierającego zasady organizacji konkursu, temat, zakres wymaganej wiedzy i umiejętności, wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela, kryteria oceniania, procedury sprawdzania prac uczestników konkursu oraz zasady kwalifikowania uczestników do kolejnych etapów konkursu;
  2) przygotowanie i przeprowadzenie kolejnych etapów konkursu;
  3) sporządzenie protokołu z pracy komisji konkursowej;
  4) sporządzenie dla Małopolskiego Kuratora Oświaty sprawozdania z przebiegu konkursu zawierającego wnioski i propozycje na przyszłość.
§ 4. 1. Nadzór nad przeprowadzeniem konkursów sprawuje Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego.
2. Skład osobowy wojewódzkich komisji konkursowych określi Małopolski Kurator Oświaty.
3. Skład osobowy rejonowych komisji konkursowych ustali Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego oraz dyrektorzy delegatur, w odniesieniu do komisji funkcjonujących na terenie działania danej delegatury.

 
§ 5. 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia przez uczestników konkursów zastrzeżeń w zakresie sprawdzania i oceniania prac:
 • 1) uczestnicy, ich rodzice i opiekunowie naukowi mają prawo wglądu do prac ocenionych przez komisje poszczególnych etapów, w terminach określonych w regulaminie konkursu;
  2) zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac może wnieść uczestnik lub jego rodzice (opiekunowie prawni):
  • a) po etapie szkolnym - do komisji rejonowej za pośrednictwem przewodniczącego komisji szkolnej; zastrzeżenie rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego komisji rejonowej; decyzja jest ostateczna,
   b) po etapie rejonowym - do komisji wojewódzkiej za pośrednictwem przewodniczącego komisji rejonowej; zastrzeżenie rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego komisji wojewódzkiej; decyzja jest ostateczna,
   c) po etapie wojewódzkim - do komisji wojewódzkiej; zastrzeżenie rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego; decyzja jest ostateczna.
  2. Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie siedmiu dni od daty wpływu.
§ 6. 1. Małopolski Kurator Oświaty ustala limity laureatów konkursów.
2. Małopolski Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia, które są ważne na terenie całego kraju.


 
§ 7. Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia konkursów na etapie rejonowym i wojewódzkim zapewnia Małopolski Kurator Oświaty.

 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.

 

p.o. Małopolskiego Kuratora Oświaty
Agata Szuta