Data publikacji:

2007-07-10

Odsłon:

12201

Nr informacji:

2048

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2007/2008

ZARZĄDZENIE NR 21/07
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 9 lipca 2007

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2007/2008.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 • Dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2007/2008 organizuje się:
  • konkurs humanistyczny;
  • konkurs matematyczno - przyrodniczy;
  • konkurs biblijny
 • Dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2007/2008 organizuje się:
  • konkurs języka polskiego;
  • konkurs matematyczny;
  • konkurs z fizyki i astronomii;
  • konkurs historyczny;
  • konkurs biologiczny;
  • konkurs geograficzny;
  • konkurs chemiczny;
  • konkurs języka angielskiego;
  • konkurs języka niemieckiego;
  • konkurs informatyczny;
  • konkurs biblijny;
  • konkurs interdyscyplinarny "W.W.- Wiem Więcej".

§ 2.

 • Konkursy organizowane są trzyetapowo:
  • etap szkolny;
  • etap rejonowy;
  • etap wojewódzki.
 • Kolejne etapy konkursu przeprowadzane są w następujących terminach:
  • etap szkolny - do 30 listopada 2007 r.;
  • etap rejonowy - do 25 stycznia 2008 r.;
  • etap wojewódzki - do 18 marca 2008 r. (szkoły podstawowe) i do 31 marca 2008 r. (gimnazja).

§ 3.

 • Konkursy przygotowują i przeprowadzają wojewódzkie komisje konkursowe na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 • Do zadań wojewódzkich komisji konkursowych należy:
  • opracowanie regulaminu konkursu, zawierającego zasady organizacji konkursu, temat, zakres wymaganej wiedzy i umiejętności, wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela, kryteria oceniania, procedury sprawdzania prac uczestników konkursu oraz zasady kwalifikowania uczestników do kolejnych etapów konkursu;
  • przygotowanie i przeprowadzenie kolejnych etapów konkursu;
  • sporządzenie protokołu z pracy komisji konkursowej;
  • sporządzenie dla Małopolskiego Kuratora Oświaty sprawozdania z przebiegu konkursu zawierającego wnioski i propozycje na przyszłość.

§ 4.

 • Nadzór nad przeprowadzeniem konkursów sprawuje Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego.
 • Skład osobowy wojewódzkich komisji konkursowych określi Małopolski Kurator Oświaty.
 • Skład osobowy rejonowych komisji konkursowych ustali Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego oraz dyrektorzy delegatur, w odniesieniu do komisji funkcjonujących na terenie działania danej delegatury.

§ 5.

 • Ustala się następujące zasady wnoszenia przez uczestników konkursów zastrzeżeń w zakresie sposobu oceniania prac:
  • uczestnicy, ich rodzice i opiekunowie naukowi mają prawo wglądu do prac ocenionych przez komisje poszczególnych etapów, w terminach określonych w regulaminie konkursu;
  • zastrzeżenie można wnieść:
   • po etapie szkolnym - do komisji rejonowej za pośrednictwem przewodniczącego komisji szkolnej; zastrzeżenie rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego komisji rejonowej; decyzja jest ostateczna,
   • po etapie rejonowym - do komisji wojewódzkiej za pośrednictwem przewodniczącego komisji rejonowej; zastrzeżenie rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego komisji wojewódzkiej; decyzja jest ostateczna,
   • po etapie wojewódzkim - do Małopolskiego Kuratora Oświaty; zastrzeżenie rozpatruje zespół powołany przez Kuratora; decyzja jest ostateczna
 • Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie siedmiu dni od daty wpływu.

§ 6.

 • Małopolski Kurator Oświaty ustala limity laureatów konkursów.
 • Małopolski Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia, które są ważne na terenie całego kraju.

§ 7. Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia konkursów na etapie rejonowym i wojewódzkim zapewnia Małopolski Kurator Oświaty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2007 r.
 

Małopolski Kurator Oświaty
Józef Rostworowski