Strona główna

Data publikacji:

2007-02-01

Odsłon:

11535

Nr informacji:

1734

Informacje dotyczące szkół i placówek publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych


Informacje dotyczące szkół i placówek publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych
 1. Informacje dotyczące procedur ubiegania się o wpis do ewidencji prowadzonej przez Miasto Kraków można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa (www.krakow.pl):


 2. Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 15, poz. 142 ze zmianami).
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 225 ze zmianami).
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r., Nr 51, poz. 458 ze zmianami).
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002 r., Nr 155, poz. 1288).
  8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne (Dz. U. z 2002 r., Nr 204, poz. 1722).
  9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69).
  10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 199, poz. 2046 ze zmianami).


  Z aktami prawnymi można zapoznać się na stronach internetowych:
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
  • Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dziale: internetowy system informacji prawnej (www.sejm.gov.pl).


 3. Sprawami dotyczącymi szkół i placówek niepublicznych w Kuratorium Oświaty w Krakowie zajmują się:

  W Wydziale Kształcenia Ogólnego i specjalnego

  1. Kierownik Oddziału Szkół i Placówek Niepublicznych
   Krystyna Nowak (tel.: 012 630 36 24)
   e-mail: Krystyna.Nowak@kuratorium.krakow.pl

  1. przedszkola:
   wiz. Elżbieta Bzdek (tel.: 012 630 36 21)
   e-mail: Elzbieta.Bzdek@kuratorium.krakow.pl
   st. wiz. Anna Świeca (tel.: 012 633 08 64 wew. 410)
   e-mail: Anna.Swieca@kuratorium.krakow.pl

  2. szkoły podstawowe i gimnazja:
   st. wiz. Anna Klimas-Waligóra (tel.: 012 630 36 06)
   e- mail: Anna.Klimas-Waligora@kuratorium.krakow.pl
   st. wiz. Stanisława Podstawa (tel.: 012 630 36 18)
   e-mail: Stanislawa.Podstawa@kuratorium.krakow.pl

  W Wydziale Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego

  1. licea ogólnokształcące:
   st. wiz. Elżbieta Obal-Dyrek (tel.: 012 61 60 182)
   e- mail: Elzbieta.Obal-Dyrek@kuratorium.krakow.pl

  2. szkoły zawodowe (technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne):
   st. wiz. Wanda Brześcińska (tel.: 012 422 12 26)
   e- mail: Wanda.Brzescinska@kuratorium.krakow.pl

  3. pozaszkolne formy kształcenia:
   Kierownik Maria Krysakowska (tel.: 012 422 12 26)
   e- mail: Maria.Krysakowska@kuratorium.krakow.pl

  4. placówki doskonalenia nauczycieli:
   st. wiz. Irena Legutko (tel.: 012 616 04 12)
   e- mail: Irena.Legutko@kuratorium.krakow.pl

  W Delegaturze Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu

  1. przedszkola:
   st. wiz. Maria Ludrowska (tel.:018 443 72 70 wew. 22)
   e-mail: marzenaludrowska@vp.pl
   st. wiz. Stanisława Bąk (tel.: 018 352 44 73)
   e-mail: stasiabak@op.pl
   st. wiz. Stanisława Kordeczka ( tel.: 018 337 13 48)
   e-mail: skordeczka@op.pl

  2. szkoły podstawowe:
   st. wiz. Marta Sarota (tel.: 018 443 72 70 wew. 23)
   e-mail: martasarota@o2.pl

  3. gimnazja:
   st. wiz. Ewa Gadomska (tel.: 018 443 54 99)
   e-mail ewagadomska@o2.pl
   st. wiz. Marta Sarota (tel.: 018 443 72 70 wew. 23)
   e-mail: martasarota@o2.pl

  4. szkoły zawodowe, pozaszkolne formy kształcenia, licea ogólnokształcące:
   st. wiz. Ewa Gadomska (tel.: 018 443 54 99)
   e-mail: ewagadomska@o2.pl

  W Delegaturze Kuratorium Oświaty w Nowym Targu

  1. przedszkola:
   wiz. Bożena Rabiasz (tel.: 018 266 33 62 wew. 23)

  2. licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, pozaszkolne formy kształcenia, szkoły policealne:
   st. wiz. Marta Sokołowska (tel.: 018 264 63 70)
   e-mail: Marta.Sokolowska@kuratorium.krakow.pl

  W Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tarnowie
  1. przedszkola:
   st. wiz. Ferdynand Gawron (tel.: 014 621 40 74 wew. 334)
   st. wiz. Helena Jasińska (tel.: 014 621 40 74 wew. 330)
   st. wiz. Jolanta Kalinowska-Hołubińska (tel.: 014 621 40 74 wew. 225)
   st. wiz. Janina Sak (tel.: 014 621 40 74 wew. 227)

  2. szkoły podstawowe:
   st. wiz. Janusz Bem (tel.: 014 621 40 74 wew. 333)
   st. wiz. Bożena Drążkiewicz (tel.: 014 612 34 67 wew. 342)
   st. wiz. Ferdynand Gawron (tel.: 014 621 40 74 wew. 334)
   st. wiz. Józef Kostecki (tel.: 014 621 40 74 wew. 218)
   st. wiz. Stanisław Srebro (tel.: 014 621 40 74 wew. 221)
   st. wiz. Władysława Śledź (tel.: 014 621 40 74 wew. 117)

  3. gimnazja: st. wiz. Bożena Drążkiewicz (tel.: 014 612 34 67 wew. 342)
   st. wiz. Józef Kostecki (tel.: 014 621 40 74 wew. 218)
   st. wiz. Ferdynand Gawron (tel.: 014 621 40 74 wew. 334)
   st. wiz. Lidia Głowacka (tel.: 014 621 40 74 wew. 229)
   st. wiz. Stanisław Srebro (tel.: 014 621 40 74 wew. 221)

  4. licea ogólnokształcące:
   st. wiz. Hanna Skalska (tel.: 014 621 40 74 wew. 227)
   e-mail: Hanna.Skalska@kuratorium.krakow.pl
   st. wiz. Andrzej Szlanta (tel.: 014 621 40 74 wew.)
   e-mail: Andrzej.Szlanta@kuratorium.krakow.pl
   st. wiz. Andrzej Witkowski (tel.: 014 621 40 74 wew. 118)
   e-mail: Andrzej.Witkowski@kuratorium.krakow.pl

  5. szkoły zawodowe, szkoły policealne, pozaszkolne formy kształcenia:
   st. wiz. Hanna Skalska (tel.: 014 621 40 74 wew. 227)
   e-mail: Hanna.Skalska@kuratorium.krakow.pl
   st. wiz. Andrzej Szlanta (tel.: 014 621 40 74 wew. 115)
   e-mail: Andrzej.Szlanta@kuratorium.krakow.pl
   st. wiz. Andrzej Witkowski (tel.: 014 621 40 74 wew. 118)
   e-mail: : Andrzej.Witkowski@kuratorium.krakow.pl

  W Delegaturze Kuratorium Oświaty w Wadowicach

  1. przedszkola:
   wiz. Beata Karkoszka
   wiz. Renata Łuszczek (tel.: 033 842 47 48)
   st. wiz. Paweł Porzycki (tel.: 033 873 14 98)
   e-mail: Pawel.Porzycki@kuratorium.krakow.pl
   wiz. Józef Żegliński (tel.: 033 873 13 24)
   e-mail: Jozef.Zeglinski@kuratorium.krakow.pl

  2. szkoły podstawowe:
   st. wiz. Jadwiga Czerwienka (tel.: 033 842 25 96)
   wiz. Elżbieta Kowalczyk (tel.: 033 873 13 24)
   e-mail: Elzbieta.Kowalczyk@kuratorium.krakow.pl
   wiz. Renata Łuszczek (tel.: 033 842 47 48)
   st. wiz. Paweł Porzycki (tel.: 033 873 14 98)
   e-mail: Pawel.Porzycki@kuratorium.krakow.pl

  3. gimnazja:
   st. wiz. Jadwiga Czerwienka (tel.: 033 842 25 96))
   wiz. Elżbieta Kowalczyk (tel.: 033 873 13 24)
   e-mail: Elzbieta.Kowalczyk@kuratorium.krakow.pl
   wiz. Renata Łuszczek (tel.: 033 842 47 48)
   st. wiz. Krystyna Wądołek (tel.: 033 842 25 96)

  4. licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły policealne
   st. wiz. Krystyna Wądołek (tel.: 033 842 25 96))
   st. wiz. Janina Turek (tel.: 033 823 33 24)
   e-mail: Janina.Turek@kuratorium.krakow.pl


Załączniki: