Strona główna

Kontakt:

Kazimierz
Gołas
12 448-11-44

Data publikacji:

2017-03-20

Odsłon:

2551

Nr informacji:

14131

Rozporządzenie w sprawie rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, że 16 marca podpisane zostało rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowanie uzupełniające do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Link do rozporządzenia:  https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rekrutacja-do-szkol-przedszkoli-i-placowek-rozporzadzenie-podpisane.html

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na zbliżające się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolnym 2017/2018 do przedszkoli, szkół i placówek.
Wejście w życie rozporządzenia wynika z potrzeby wskazania sposobu przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w przypadku postępowania rekrutacyjnego m.in. do oddziału dwujęzycznego klasy VII szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018, tak aby potencjalni kandydaci do tych oddziałów mogli podjąć decyzje odpowiednio wcześniej.
Podpisane rozporządzenie określa:
1)            sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów;
2)            sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
3)            skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy -  Prawo oświatowe oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
 
Rozporządzenie określa także jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:
1)            szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
2)            oddziału międzynarodowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
3)            szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe;
4)            szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej;
5)            szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.
 
Przepisy rozporządzenia stosuje się także odpowiednio do niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.
 
W postępowaniu rekrutacyjnym do wymienionych wcześniej szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie – Prawo oświatowe, tj.:
1)            wynik egzaminu ósmoklasisty;
2)            oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej;
3)            wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
4)            świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;
5)            szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
w tym:
a)            uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
b)           osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
6)            oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty lub danego zakresu.