Strona główna

Data publikacji:

2017-01-27

Aktualizacja:

2017-01-27

Odsłon:

1803

Nr informacji:

13943

List Małopolskiego Kuratora Oświaty do Samorządowców

Kraków, 27 stycznia 2017 r.


Szanowni Państwo Samorządowcy
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast
, StarostwieW związku z przygotowywaniem uchwał w sprawie projektów dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego zwracam uwagę na:
  1. Przepisy art. 206 i art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) stwierdzają, iż na podstawie tych uchwał „nie dokonuje się zakładania szkół, o których mowa w art. 18 ustawy – Prawo oświatowe, w tym szkół podstawowych o niepełnej strukturze organizacyjnej i szkół podstawowych filialnych, likwidacji i przekształceń szkół innych niż dokonywane na podstawie niniejszej ustawy”. Zatem założenie szkoły, likwidację szkoły i przekształcenie szkoły można dokonać na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami), przy czym likwidację lub przekształcenie szkoły należy dokonać zgodnie z przepisami art. 59 tejże ustawy. Należy zauważyć, iż do przeniesienia  siedziby szkoły stosuje się przepisy dotyczące przekształcenia szkoły. Zatem przed podjęciem uchwały w sprawie projektu uchwały wynikającej z art. 206 lub art. 213 Przepisów ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe, należy zakończyć wszystkie działania związane z likwidacjami i przekształceniami szkół.
  2. Ujmowanie w projektach sieci szkół publicznych mających siedzibę na terenie gminy lub powiatu szkół prowadzonych przez inne organy, w tym prowadzonych na podstawie zawartych porozumień na podstawie art. 5b i 5c ustawy o systemie oświaty.
  3. Wskazywanie osoby prowadzącej szkołę publiczną, np. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w [….] prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Szkoła Podstawowa Nr 5 w [….] prowadzona przez [….] Sp. z o.o.
  4. Wpisywanie imion szkół, przy czym w przypadku szkół wchodzących w skład zespołu, który ma imię, a dana szkoła nie posiada imienia przepisy nie dopuszczają możliwości przypisania imienia zespołu szkół danej szkole.
  5. Właściwe wpisywania nazw miejscowości w obwodach szkolnych tj. zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późniejszymi zmianami). Wykaz miejscowości w Polsce opublikowany jest w:
  1. Obwieszczeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. poz. 1636);
  2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego (Dz. U. poz. 2277);
  3.  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego (Dz. U. poz. 2251).
Cytowane wyżej przepisy nie uwzględniają nazwy sołectwo, a dopuszczają między innymi takie nazwy jak: przysiółek, kolonia.
 
Ponadto proszę o załączenie do uchwał uzasadnienia, w tym między innymi na wskazanie planów zagospodarowania budynków szkolnych, w których nie będą funkcjonowały szkoły. Przypominam równocześnie, że budynki te powinny być przeznaczone nadal na cele edukacyjne.
 
Z poważaniem
Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty