Data publikacji:

2016-09-13

Aktualizacja:

2017-01-23

Odsłon:

6141

Nr informacji:

13366

Wyjaśnienie Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczące funkcjonowania działalności pod nazwą „szkoła”.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi funkcjonowania działalności pod nazwą „szkoła” wyjaśniam, że zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, Małopolski Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami, placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze województwa małopolskiego.
Typy szkół i placówek oświatowych tworzących system oświaty wyszczególnione są w art. 2 i w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
Małopolski Kurator Oświaty nie sprawuje nadzoru pedagogicznego nad kształceniem ustawicznym lub formami działalności oświatowej, o których mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty - bez względu na ich nazwę.
Zgodnie z art. 83a ust. 2 ustawy, działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1 ustawy, lub innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

Działalność oświatowa pod nazwą „szkoła językowa”, prowadzona na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (również np. szkoła tańca, szkoła języków obcych), nie jest szkołą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i nie podlega nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez kuratora oświaty. W tych  przypadkach nazwa „szkoła” nie oznacza, że dziecko ma zapewnioną opiekę podczas zajęć i w przerwach między zajęciami. Opieka ta nadal spoczywa na rodzicach, chyba że w drodze umowy zostanie wyraźnie powierzona przedsiębiorcy prowadzącemu daną działalność.

Tylko szkoła językowa” będąca publiczną lub niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, założona i prowadzona w sposób określony w przepisach prawa oświatowego, podlega nadzorowi sprawowanemu przez kuratora oświaty.  
To, czy działalność oświatowa podlega nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez kuratora oświaty, wynika z dokumentów, na podstawie których jest ona prowadzona. Działalność oświatowa podejmowana przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, prowadzona jest na podstawie statutu oraz odpowiednio wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (dotyczy niepublicznych szkół i placówek oświatowych) albo zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej i aktu założycielskiego (dotyczy publicznych szkół i placówek oświatowych).
 
 
Małopolski Kurator Oświaty
          Barbara Nowak