Strona główna

Data publikacji:

2016-06-17

Aktualizacja:

2016-06-17

Odsłon:

6877

Nr informacji:

13097

Informacja o postępowaniu administratora budynku po uzyskaniu informacji, że w obiekcie może znajdować się ładunek wybuchowy

Kraków, 17 czerwca 2016 r.


Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek,
organizatorzy wypoczynku
na terenie województwa małopolskiego
 
Pojawiające się co jakiś czas zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego wymagają działania na miejscu wielu służb – Policji, Straży Pożarnej, często służb medycznych i technicznych (Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne, itp.). Sprawdzenie pirotechniczne budynku, wspomagane pracą policyjnego psa specjalnie przeszkolonego na wykrywanie materiałów wybuchowych, koordynowane jest z działaniem służb kryminalnych, które weryfikują realność zagrożenia i ustalają sprawców wywołania alarmu, gdy kontekst wskazuje, że może on być fałszywy. Dla każdego zgłoszenia powstaje m. in. specjalna rekomendacja funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy określają, czy konieczne będzie przygotowanie ewakuacji osób znajdujących się w miejscu zagrożonym.
 
Najczęściej alarmy takie wywoływane są w budynkach użyteczności publicznej. Wykonanie opisanych poniżej czynności zwykle pozwala właściwie ocenić sytuację i wyeliminować zagrożenie – bez konieczności przeprowadzenia ewakuacji.
 
JAK POWINNI POSTĘPOWAĆ ADMINISTRATORZY BUDYNKU PO UZYSKANIU INFORMACJI  O TYM, ŻE W OBIEKCIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ ŁADUNEK WYBUCHOWY?
 1. Administrator obiektu (terenu) lub osoba odpowiadająca za jego bezpieczeństwo kieruje akcją do czasu przybycia na miejsce Policji.
 2. O otrzymaniu zgłoszenia lub odnalezieniu podejrzanego przedmiotu należy niezwłocznie powiadomić Policję dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112.

CO MOŻNA ZROBIĆ, POZOSTAJĄC W KONTAKCIE Z DYŻURNYM POLICJI?
 1. Jeżeli w informacji o podłożeniu "bomby" nie wskazano konkretnego miejsca, na polecenie kierownika (administratora) obiektu użytkownicy poszczególnych pomieszczeń (pracownicy instytucji) powinni sprawdzić swoje miejsca pracy i bezpośrednie otoczenie, pod kątem ujawnienia przedmiotów „podejrzanych” - nieznanego pochodzenia, których dotychczas tam nie było.
 2. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, pomieszczenia gospodarcze, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają osoby wyznaczone przez administratora obiektu lub służby ochrony odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 3. W przypadku ujawnienia podejrzanego przedmiotu nie należy zbliżać się bezpośrednio do niego, ani dotykać go. Natychmiast informację o odnalezieniu przedmiotu przekazać trzeba administratorowi obiektu lub osobom (służbom) odpowiadającym za bezpieczeństwo na tym terenie. (Należy dążyć do ustalenia ewentualnego właściciela ujawnionego przedmiotu – często okazuje się, że przedmiot należy do pracownika czy interesanta)
 • O zagrożeniu „incydentem bombowym” w uzasadnionych przypadkach (np. awaria związana z „alarmem”) należy powiadomić także służby, takie jak np.: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 1. Zawiadamiając Policję o pozyskaniu informacji o możliwości podłożenia „bomby” należy podać przede wszystkim :
 • rodzaj wskazanego w otrzymanym zgłoszeniu zagrożenia (na przykład: „ma wybuchnąć bomba”);
 • źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, wiadomość e-mailowa przesłana na skrzynkę odbiorczą, ujawnienie podejrzanego przedmiotu – na przykład pozostawionej walizki);
 • w przypadku zgłoszenia telefonicznego o podłożeniu „bomby” – treść rozmowy ze zgłaszającym, w przypadku informacji otrzymanej drogą elektroniczną – treść komunikatu;
 • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia lub adres mailowy (pocztowy) na który wpłynął komunikat;
 • w przypadku odnalezienia niepokojącego przedmiotu – opis miejsca jego odnalezionego oraz opis przedmiotu;
 • adres, numer telefonu i nazwisko osoby przekazującej otrzymaną informację.

Dyżurny potwierdzając przyjęcie zgłoszenia, może pozostawać w kontakcie z przedstawicielem instytucji przekazującym zgłoszenie, aby poinformować o tym, jaka rekomendacja funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji  została wydana w zakresie przeprowadzania ewakuacji.
 
Identyfikacją zagrożenia związanego z odnalezieniem podejrzanego przedmiotu oraz jego ewentualną neutralizacją zajmują się wyłącznie wyspecjalizowane jednostki policji.

Wykonane powyżej czynności zwykle pozwalają właściwie ocenić sytuację i wyeliminować zagrożenie – bez konieczności przeprowadzenia ewakuacji.
 
Jeżeli jednak administrator obiektu zdecyduje o ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój, sprawnie opuszczać wskazany teren zabierając rzeczy osobiste.
 
PO PRZYBYCIU POLICJI NA MIEJSCE „INCYDENTU BOMBOWEGO”, POLICJANCI PRZEJMUJĄ KIEROWANIE AKCJĄ. NALEŻY WYKONYWAĆ POLECENIA POLICJANTÓW.
 
 
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak