Strona główna

Kontakt:

Małgorzata
Morawska
12 448-11-18

Data publikacji:

2016-06-14

Aktualizacja:

2016-06-14

Odsłon:

446

Nr informacji:

13085

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2016 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4 - wykaz pomieszczeń stałej bazy lokalowej
Załącznik nr 5 - wykaz kadry pedagogicznej i medycznej
Załącznik nr 6 - wzór umowy
Załącznik nr 7 - oświadczenie grupa kapitałowa