Strona główna

Kontakt:

Małgorzata
Morawska
12 448-11-18

Data publikacji:

2016-06-13

Odsłon:

550

Nr informacji:

13078

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2016 r.

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r.
 SEPZ-II.272.5.2016.MT
 
 
Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego
 
 
W nawiązaniu do pisma SEPZ-II.272.5.2016.SY z dnia 25 maja 2016 r. informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostali wyłonieni wykonawcy na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.
Przekazane wykazy dzieci zostały przyporządkowane każdemu organizatorowi.
 
W związku z tym uprzejmie proszę o:
  • zapoznanie się z załączoną tabelą dotyczącą organizatorów, miejsc i terminów wypoczynku dla dzieci z każdej gminy,
  • skontaktowanie się z odpowiednim organizatorem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pobytu dzieci na kolonii oraz przekazanie ich rodzicom dzieci,
  • skompletowanie i przesłanie do właściwego dla gminy organizatora wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku.
 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Krakowie pod numerami telefonów: 12 448 11 18, 12 448 11 26.
 
W związku z unieważnieniem części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i koniecznością przeprowadzenia kolejnego postępowania gminy powiatów: tatrzańskiego i wielickiego oraz miasta: Kraków i Nowy Sącz o wyłonionych wykonawcach na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego zostaną powiadomione w późniejszym terminie.
 
Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty
Wanda Brześcińska
Dyrektor Wydziału
 
 
Tabela: "Podział dzieci z poszczególnych gmin województwa małopolskiego, które skorzystają w roku 2016 z wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego"