Strona główna

Kontakt:

Alicja
Szydlak
12 448-11-18

Data publikacji:

2016-04-26

Odsłon:

515

Nr informacji:

12907

Komunikat dot. kandydatów do pracy w komisji konkursowej, która dokona oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 r.

Kraków, dnia  26 kwietnia 2016 r.
SEPZ-II.3146.3.7.2016.SY
 
 
Szanowni Państwo
 
 
     Małopolski Kurator Oświaty zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej, która dokona oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 r.

     W myśl art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w otwartym konkursie ofert.

     Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  1. korzystają w pełni z praw publicznych i są obywatelami RP;
  2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert;
  3. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w otwartym konkursie ofert w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności kandydata;
  4. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 23);
  5. mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  6. deklarują o prawdziwości danych osobowych  i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
     Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

     Kandydatów do pracy w komisji konkursowej proszę zgłaszać w terminie do dnia 6 maja 2016 r. na załączonym do niniejszego pisma formularzu (formularz winien być podpisany przez kandydata lub przez podmiot zgłaszający kandydata) na adres Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
                                                                                                                            Dyrektor
                                                                                                              Wydziału Strategii Edukacyjnej
                                                                                                                    i Pragmatyki Zawodowej

                                                                                                                      Wanda Brześcińska