Kontakt:

Grażyna
Samborek
12 448-11-38

Data publikacji:

2015-04-24

Odsłon:

786

Nr informacji:

11433

XV Konkurs Papieski pt. „Wy jesteście nadzieją Kościoła, Wy jesteście moją nadzieją” – edycja międzynarodowa


 
Zapraszamy młodzież do udziału w XV Konkursie Papieskim – edycja międzynarodowa, poświęconemu polskiemu Papieżowi Świętemu Janowi Pawłowi II pt. „Wy jesteście nadzieją Kościoła, Wy jesteście moją nadzieją”, który organizuje Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników OHP oraz młodzieży szkolnej z Polski i z zagranicy. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu konkursu oraz wymagane dokumenty znajdują się w Regulaminie (poniżej). Szczegółowe informacje na temat wszystkich edycji konkursu zamieszczone są na stronie internetowej www.konkurs-papieski.com,

 
Regulamin
XV Konkursu Papieskiego
„Wy jesteście nadzieją Kościoła, Wy jesteście moją nadzieją”
– edycja międzynarodowa
„Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego milenium.
Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei”.

Św. Jan Paweł II
/Homilia podczas Mszy św. kończącej VI ŚDM, Częstochowa 15 sierpnia 1991 r./
 
Cele konkursu:
1. Zwrócenie uwagi młodego człowieka jak szczególną wagę do okresu młodości przywiązywał św. Jan Paweł II, jako kluczowego etapu życia każdego człowieka. Uważał, że młodzież jest młodością narodów, społeczeństw, młodością każdej rodziny i całej ludzkości, również młodością i przyszłością Kościoła.
2. Skłonienie młodych ludzi do poszukiwania i odkrywania własnej drogi życiowej, do wyboru światopoglądu, kształtowania właściwych postaw.
3. Przypominanie i odkrywanie na nowo nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Uczestnicy:   
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy OHP, młodzież szkolna (ur. w 1995 r. i młodsza) oraz młodzież z zagranicy.

Warunki uczestnictwa:
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej jednej lub po jednej z dwóch kategorii: 
 • praca fotograficzna,
 • praca plastyczna (malarstwo, grafika, rysunek itp.).
2. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 2 prace.
3. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane uwagę).
4. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, barwną lub czarno-białą.  Minimalny format zdjęć 15 x 21 cm.
Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanych zdjęć.
Fotografie naruszające prawa osób trzecich lub przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie.
5. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice, w formacie co najmniej A3.
Prace wykonane w formie gazetki nie będą brane uwagę.
6. Każda praca złożona na konkurs powinna posiadać na odwrocie dołączoną Kartę informacyjną z literowym lub cyfrowym „godłem” autora (przykładowe godła – SOSNA, M124 itp.). W osobnej zamkniętej kopercie, dołączonej do pracy, opatrzonej tym samym godłem  powinna znajdować się czytelnie wypełniona i podpisana Karta uczestnictwa - pełne imię nazwisko, nr HP, ŚHP, OSiW, CKiW (dotyczy uczestników OHP), adres szkoły.
Karty są załącznikiem regulaminu, dostępne są również na stronie internetowej                  
www.konkurs-papieski.com.  
7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.
9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.
10. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów o udziale w imprezie finałowej.
11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.
12. Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
 
Nagrody:
Komisję oceniającą (jury) powołują organizatorzy konkursu.
Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:
 • zgodność tematu pracy z tematem konkursu,
 • wartość artystyczna pracy,
 • oryginalność podejścia do tematu,
 • samodzielność.
Prace będą nagrodzone w sześciu kategoriach:
 • uczestnik OHP - praca fotograficzna,
 • uczestnik OHP - praca plastyczna,
 • młodzież szkolna (spoza OHP) - praca fotograficzna,
 • młodzież szkolna (spoza OHP) - praca plastyczna,
 • młodzież z zagranicy - praca fotograficzna,
 • młodzież z zagranicy - praca plastyczna.
Laureaci zostaną uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami podczas imprezy finałowej.
1. Decyzję o ilości oraz rodzaju nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu podejmują organizatorzy.
2. Decyzje Komisji oceniającej są ostateczne.
3. Odbiór nagród – osobisty podczas Gali Finałowej, z wyjątkiem nagrodzonych spoza Polski.
4. Organizator nie przesyła drogą pocztową ani kurierską nagród laureatom konkursu.

Ekspozycja prac:
Nagrodzone prace będą wystawione w dniu konkursu w Wadowickim Centrum Kultury, jak również w holu głównym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zamieszczone w specjalnym albumie pokonkursowym.

Kalendarium konkursu:
 1. TERMIN  NADSYŁANIA PRAC                                                 - do 30 kwietnia 2015 r.
 2. Powiadomienie laureatów o wynikach                                        -  do 26  maja 2015 r.
 3. Impreza finałowa w Wadowickim Centrum Kultury                     - 11 czerwca 2015 r.    
Miejsce przesyłania prac:
6-11 Hufiec Pracy
34-100 Wadowice, ul. J. Kochanowskiego 3
z dopiskiem „Konkurs Papieski” – praca fotograficzna lub praca plastyczna
 
Informacji udziela:
Komendant Hufca –  Jolanta Zacny, tel. 33 823 38 68 wew. 110, 122,
Biuro Małopolskiej WK OHP – Katarzyna Tobiasz , tel. 12 633 07 06 wew. 20
informacje na stronie internetowej: www.malopolska.ohp.pl
 oraz  www.konkurs-papieski.com.
 
Organizator konkursu:
6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach,
Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie,
Komenda Główna OHP w Warszawie 
 
KARTA INFORMACYJNA


 
GODŁO ..........................................................................................................................................
 
TYTUŁ PRACY..............................................................................................................................
 
OPIS PRACY .................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................
 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
K A R T A  U C Z E S T N I C T W A
w XV Konkursie Papieskim
pt. „Wy jesteście nadzieją Kościoła, Wy jesteście moją nadzieją”
 
UWAGA:  Proszę wypełnić dokładnie i czytelnie
 
1. Imię i nazwisko: .........................................................................................................................
 
Rok urodzenia: ..............................................................................................................................
 
Dokładny adres autora pracy (nr hufca lub szkoły): .................................................................
 
..........................................................................................................................................................
 
Nr telefonu kontaktowego (obowiązkowo):.................................................................................
 
2. Kategoria:             plastyka/fotografia *            (*niepotrzebne skreślić)
 
3. Tytuł Pracy:................................................................................................................................
 
Opis pracy: .....................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................
 
 
 
Oświadczenie
 
       Oświadczam, że prace przesłane na Konkurs pt. „Wy jesteście nadzieją Kościoła,
Wy jesteście moją nadzieją” opatrzone godłem ......................................................... wykonałem/am osobiście.

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na eksponowanie i publikowanie wszystkich wykonanych prac bez żadnych roszczeń finansowych.
 
Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego wizerunku i moich danych osobowych
w opisach prac na wystawach, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu.

 
 
 
Data .............................                                                        Czytelny podpis .................................