Strona główna

Kontakt:

Małgorzata
Morawska
12 448-11-18

Data publikacji:

2015-03-30

Odsłon:

852

Nr informacji:

11294

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dotyczący realizacji zamówienia na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2015 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych kolonii
Załącznik nr 4 - wykaz pomieszczeń stałej bazy lokalowej
Załącznik nr 5 - wykaz kadry pedagogicznej i medycznej
Załącznik nr 6 - wzór umowy
Załącznik nr 7 - oświadczenie grupa kapitałowa