Strona główna

Kontakt:

Elżbieta
Bzdek
12 448-11-56

Data publikacji:

2014-09-25

Odsłon:

5368

Nr informacji:

10367

Informacja dotycząca zakładania szkół publicznych i niepublicznych przez osoby prawne lub fizyczne.

  1. Szkoły publiczne.
  1. Definicja
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, szkołą publiczną jest szkoła, która:
1)   zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2)   przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4)   realizuje:
a)   programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, (…), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie  
      zawodowe - również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,
b)   ramowy plan nauczania,
5)  ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz   
    przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 
  1. Informacja dotycząca zakładania szkół publicznych przez osoby prawne lub fizyczne.
Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół publicznych danego typu (…).
 
Procedura zezwolenie na założenie szkoły publicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa www.portaledukacyjny.krakow.pl
 
       II. Szkoły niepubliczne.
Zgodnie z art. 8.
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
  1. Definicja „Uprawnienia publiczne”
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej (wymienione w ust. 2 w/w ustawy – tj. wydawać świadectwa lub dyplomy państwowe) jeżeli:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a w/w ustawy,
2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
    określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, (…), z wyjątkiem egzaminów 
    wstępnych,
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
    zawodowego, (…),
6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, (…), posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
 
  1. Informacja dotycząca zakładania szkół niepublicznych przez osoby prawne lub fizyczne.
Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół.
 
Zał. Nr 1
Procedura wydawania przez Małopolskiego Kuratora Oświaty opinii o spełnieniu przez szkołę podstawową,  gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną  ubiegającą się o nadanie uprawnień szkoły publicznej wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz kontroli spełniania tych wymagań.
 
Procedura ubiegania się o wpis do ewidencji szkoły niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa www.portaledukacyjny.krakow.pl
 
 III. Podstawa prawna:
 
1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 i 1198),
3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.),
4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 oraz z 2014 r. poz. 251),
5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170),
6. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803),
7. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184),
8. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1084),
9. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne (Dz. U. Nr 204, poz. 1722 z późn. zm.),
10. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm),
11. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm),
12. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893),
13. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, poz. 438, z późn. zm.).
 
Z aktami prawnymi można zapoznać się na stronach internetowych:
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl),
  • Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dziale: internetowy system informacji prawnej (www.sejm.gov.pl).