Data publikacji:

2009-10-12

Odsłon:

12552

Nr informacji:

3937

Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza polskiego i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy"


Uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów,
oraz Zasadniczych Szkół Zawodowych

 

Zapraszamy do udziału w  Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy" dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz zasadniczych szkół zawodowych w roku szkolnym 2009/2010.
 
Głównymi organizatorami Konkursu są Mazowiecki Kurator Oświaty i Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka.
 
Patronat nad Konkursem sprawują: Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej oraz Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 
Współorganizatorami Konkursu będą właściwi miejscowo Kuratorzy Oświaty, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26 oraz Wojskowe Biuro Badań Historycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana Banacha 2.
 
Podobnie, jak w latach poprzednich, zadania konkursowe będą przygotowane z myślą o uczniach zdolnych, którzy wykazują szczególne zainteresowanie historią, prezentują wiedzę wykraczającą poza program kształcenia. Program merytoryczny Konkursu został przygotowany tak, aby obejmował całą podstawę programową i zapewniał laureatom i finalistom uzyskanie uprawnień zgodnie z § 39 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami).
 
Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej: