Data publikacji:

2009-09-23

Odsłon:

10270

Nr informacji:

3840

Konkurs tematyczny 30. rocznica powstania "Solidarności" i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce

NKOS.I.AP.460/2/09

Kraków, 23 września 2009 r.

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z obchodami trzydziestolecia powstania "Solidarności" i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce oraz ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roku szkolnego 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej zleciłem Oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie organizację i przeprowadzenie konkursu tematycznego 30. rocznica powstania "Solidarności" i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego.

W imieniu organizatora - Pana dr. Marka Lasoty Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie zachęcam Państwa do rozpropagowania wśród uczniów idei konkursu.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej oraz kształtowanie postaw obywatelskich uczniów i odpowiedzialnego, skutecznego uczestniczenia w życiu publicznym, w tym także społeczności lokalnej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech stopniach: szkolnym, ponadszkolnym i wojewódzkim. Uczniowie w stopniu:

  • szkolnym przystąpią do testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności z zakresu: życia codziennego Polaków w latach 1980-1989; roli Jana Pawła II i Kościoła Katolickiego w odzyskiwaniu pełnej świadomości i suwerenności narodowej, tworzenia się "Solidarności", NZS i innych organizacji opozycyjnych oraz form ich działania, doniosłości i roli opozycji w doprowadzeniu do upadku bloku państw socjalistycznych i rozpadu ZSRR;
  • ponadszkolnym samodzielnie przygotują twórczą pracę opartą o źródła historyczne (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty - również rodzinne, zdjęcia, zebrane relacje) i poprzez te źródła opisującą losy członków Solidarności i NZS na tle wydarzeń lat 80;
  • wojewódzkim dokonają ustnej prezentacji i "obrony" swojej pracy uzasadniając wybór tematu, przedstawiając wnioski badawcze oraz sposób zbierania i opracowania materiału źródłowego, wykorzystaną literaturę. Uczniowie będą odpowiadać na dwa pytania zadane przez członków komisji dotyczące podanego zakresu wiedzy.

Laureaci i finaliści konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
 
Szczegółowych informacji udzielają: Pani Elżbieta Jakimek-Zapart z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, tel. 012/426-21-37, 421-19-61 oraz Pani Anna Pawlikowska-Wójcicka - wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie: e-mail anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Artur Dzigański

Do pobrania: